Splošni pogoji

O Pravilniku o zasebnosti

Namen Pravilnika o zasebnosti društva

Društva za aktivno preživljanje prostega časa Most Mladih v nadaljevanju društvo Most mladih

(v nadaljevanju: “Pravilnik o zasebnosti”) je seznanitev uporabnikov storitev društva Most mladih ter drugih oseb (v nadaljevanju poimenovani tudi: ”posamezniki”) z nameni in podlago obdelave osebnih podatkov s strani društva Most Mladih, Keršova 8, 3212 Vojnik (v nadaljevanju: “Društva”) ter pravicami posameznikov na tem področju.

Društvo nudi posebno skrb varnosti vaših osebnih podatkov. Vsi posredovani osebni podatki so obravnavani zaupno in so uporabljeni le za namen, zaradi katerega so bili posredovani. Z vašimi osebnimi podatki upravljamo z največjo skrbnostjo, upoštevajoč veljavno zakonodajo in najvišje standarde njihove obravnave. Za varnost vaših osebnih podatkov med drugim skrbimo z ustreznimi organizacijskimi ukrepi, postopki dela in naprednimi tehnološkimi rešitvami ter zunanjimi strokovnjaki z namenom čim bolj učinkovite zaščite vaših osebnih podatkov. Pri tem uporabljamo ustrezno stopnjo zaščite in razumne fizične, elektronske in administrativne ukrepe, s katerimi zbrane podatke varujemo pred nenamernim ali nezakonskim uničenjem, izgubo, spreminjanjem, nepooblaščenim razkritjem osebnih podatkov ali pred nepooblaščenim dostopom do osebnih podatkov, ki so bili preneseni, shranjeni ali drugače obdelani.

Hkrati ta Pravilnik o zasebnosti dodatno pojasnjuje soglasje, ki ste ga podali za obdelavo vaših osebnih podatkov.

V Pravilniku o zasebnosti so skladno z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: “Splošna uredba o varstvu podatkov”), zajete naslednje informacije:

 • kontaktne informacije društva, namene, podlage in vrste obdelave različnih vrst osebnih podatkov posameznikov,
 • čas hrambe posameznih vrst osebnih podatkov,
 • pravice posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov,
 • pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelavo osebnih podatkov,
 • veljavnost Pravilnika o zasebnosti.

Osebni podatki, ki jih zbira društvo

Če ste le obiskovalec spletne strani, o vas zbiramo podatke le z uporabo piškotkov. Če ste uporabnik storitev ali naročnik storitev, ki jih nudi društvo, o vas zbiramo tudi druge osebne podatke, ki jih potrebujemo za izvajanje storitev, ki ste jih naročili oz. ki jih uporabljate. Ti osebni podatki so:

 • ime in priimek
 • kontaktni e-poštni naslov
 • kontaktni telefon
 • IP naslov
 • Naziv ponudnika
 • podatke za izdajo ponudbe glede na vaše povpraševanje (vaš naslov, davčna številka).

Upravljavec osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov, ki se obdelujejo v skladu s tem Pravilnikom o zasebnosti, je društvo Most mladih, Keršova 8, 3212 Vojnik

Kategorije posameznikov, katerih osebni podatki se obdelujejo

Ta Pravilnik o zasebnosti je namenjen vsem, ki ste naročili in/ali uporabljate naše storitve, ali oddali povpraševanje, kot tudi tistim, ki obiščete našo spletno stran.

Nameni obdelave in podlage za obdelavo podatkov

5.1. Obdelava na podlagi pogodbe:

V okviru izvrševanja pogodbenih pravic in izpolnjevanja pogodbenih obveznosti društva ki obdeluje vaše osebne podatke za naslednje namene: prisopno članstvo,identifikacijo posameznika, pripravo ponudbe, sklenitev pogodbe, za zagotovitev naročenih storitev, obveščanje o morebitnih spremembah, dodatnih podrobnostih in navodilih za uporabo storitev, za reševanje morebitnih tehničnih težav, ugovorov ali reklamacij, obračunavanje storitev ter za druge namene, potrebne za izvajanje ali sklepanje pogodbenega razmerja med podjetjem in posameznikom.

Pri obračunavanju storitev, na podlagi davčnih predpisov, pridobimo in obdelujemo za pravilno izdajo računa še vaš naslov.

5.2. Obdelava na podlagi zakona:

Na podlagi zakonitega interesa uporabljamo vaše osebne podatke za odkrivanje in preprečevanje goljufive uporabe in zlorabe storitev, nadalje v okviru zagotavljanja stabilnega in varnega delovanja našega sistema in storitev, pa tudi za namene izvajanja ukrepov informacijske varnosti, izpolnjevanja zahtev v zvezi s kakovostjo storitev ter odkrivanje tehničnih okvar sistemov in storitev.

Na podlagi zakonitega interesa uporabljamo vaše osebne podatke tudi za namene morebitnih izvršb, sodne in izvensodne izterjave.

V skladu s Splošno uredbo lahko društvo v primeru suma zlorab v primernem in sorazmernem obsegu obdeluje podatke o posameznikih za namen identifikacije in preprečevanja morebitnih prevar ali zlorab ter lahko, če je to primerno, te podatke posreduje tudi drugim ponudnikom tovrstnih storitev, poslovnim partnerjem, policiji, državnemu tožilstvu ali drugim pristojnim organom. Za namen preprečitve prihodnjih zlorab oziroma prevar se podatki o zgodovini ugotovljenih zlorab oziroma prevar v povezavi s posameznikom, kamor sodijo podatki o naročniškem razmerju ter na primer IP naslov, lahko hranijo še pet let po prenehanju poslovnega razmerja.

5.3. Obdelava na podlagi soglasja za obdelavo osebnih podatkov:

Obdelava podatkov lahko temelji tudi na vašem soglasju, ki ste ga posredovali društvu.

Soglasje se lahko na primer nanaša na obveščanje o ponudbah, ugodnostih in izboljšavah storitev, ki jih nudi društvo. Namen takšnega obveščanja je, da se storitve čim bolj približajo vašim potrebam in željam in da jim s tem povečamo uporabno vrednost za vas. Obveščanje se izvaja prek kanalov, ki ste jih je v soglasju izbrali. Obveščanje lahko kadarkoli prekličete, in sicer na način kot ga opredeljuje Pravilnik o zasebnosti.

Svoje soglasje lahko kadarkoli umaknete oziroma spremenite na enak način, kot ste ga dali ali na drug način, kot ga opredeljuje Pravilnik o zasebnosti, pri čemer si podjetje pridržuje pravico do identifikacije stranke. Spremembo soglasja je med drugim mogoče urediti tudi preko elektronskega sporočila na naslov info@mostmladih.si ali s pisno zahtevo posredovano na naslov sedeža podjetja.

Umik oziroma sprememba soglasja se nanaša le na podatke, ki se obdelujejo na podlagi vašega soglasja. Veljavno je vaše zadnje podano soglasje, ki smo ga prejeli. Možnost preklica soglasja ne predstavlja odstopnega upravičenja v poslovnem razmerju posameznika s društvom.

Podatki, za katere je dana vaša privolitev, se v odsotnosti preklica obdelujejo do dve leti po prenehanju poslovnega razmerja s društvom oz. Po prenehanju aktivnega članstva v društvu.

Omejitve posredovanja osebnih podatkov

Po potrebi bomo za izvajanje določenih del, ki prispevajo k našim storitvam, pooblastili druga podjetja in posameznike. V takem primeru lahko podjetje posreduje osebne podatke tudi takšnim skrbno izbranim zunanjim obdelovalcem, ki bodo s podjetjem sklenili pogodbo o obdelavi osebnih podatkov oziroma vsebinsko enak dogovor ali drug zavezujoč dokument (v nadaljevanju: “Pogodba o obdelavi”). Zunanjim obdelovalcem bomo tovrstne podatke posredovali oziroma naredili dostopne samo v obsegu, ki ga zahteva določen namen. Teh podatkov zunanji obdelovalec ne sme uporabljati v nobene druge namene, pri čemer izpolnjuje najmanj vse standarde obdelave osebnih podatkov, ki jih predvideva veljavna zakonodaja. Zunanji obdelovalci so podjetju pogodbeno zavezani k spoštovanju zaupnosti vaših osebnih podatkov.

Društvo na podlagi obrazložene zahteve posreduje osebne podatke tudi pristojnim državnim organom, ki imajo za to zakonsko podlago. Podjetja d.o.o. se bo npr. odzvala na zahteve sodišč, organov pregona in drugih državnih organov, ki lahko vključujejo tudi državne organe druge države članice EU.

Obdobje hrambe osebnih podatkov

Obdobje hrambe podatkov je določeno glede na kategorijo posameznih podatkov. Podatke hranimo največ toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani ali nadalje obdelani oziroma do poteka zastaralnih rokov za izpolnitev obveznosti ali zakonsko predpisanega roka hrambe.

Obračunski podatki in z njimi povezani kontaktni podatki o posameznikih se lahko za namen izpolnjevanja pogodbenih obveznosti hranijo do popolnega plačila storitve oziroma najdlje do poteka zastaralnih rokov v zvezi s posamezno terjatvijo, ki lahko po zakonu znaša od enega do petih let. Računi se hranijo še 10 let po poteku leta, na katerega se račun nanaša v skladu z zakonom, ki ureja davek na dodano vrednost.

Drugi podatki, ki smo jih pridobili na podlagi vašega soglasja, hranimo za čas trajanja poslovnega razmerja in še 2 leti po prenehanju, razen v kolikor zakon določa daljši rok hrambe. V kolikor posameznik, ki je dal soglasje za obdelavo osebnih podatkov, ni vstopil v poslovno razmerje z nami, njegovo soglasje velja 2 leti od njegove podaje oziroma do njegovega preklica.

Po poteku obdobja hrambe se podatki zbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo, če zakon za posamezno vrsto podatkov ne določa drugače.

Pravice Posameznikov v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov

Uresničevanje vaših pravic v zvezi z obdelovanjem vaših osebnih podatkov vam zagotavljamo brez nepotrebnega odlašanja. O vaši zahtevi bomo odločili v enem mesecu po prejemu vaše zahteve. V primeru kompleksnosti in večjega števila zahtev lahko rok podaljšamo za največ dva dodatna meseca. Če podaljšamo rok, vas o vsakem takem podaljšanju obvestimo v enem mesecu od prejema zahtevka skupaj z razlogi za zamudo.

Zahteve v zvezi z uresničevanjem vaših pravic sprejemamo na elektronski naslov info@most.mladih@gmail.com ali po pošti na naslov društva Keršova 8, 3212 Vojnik.

Kadar zahtevo predložite z elektronskimi sredstvi, vam informacije, kadar je mogoče, zagotovimo z elektronskimi sredstvi, razen če ne zahtevate drugače.

Kadar obstaja upravičen dvom v zvezi z identiteto posameznika, ki predloži zahtevo v zvezi s kakšno od njegovih pravic, lahko zahtevamo zagotovitev dodatnih informacij, ki so potrebne za potrditev identitete posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Če so zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, očitno neutemeljene ali pretirane, zlasti ker se ponavljajo, lahko društvo:

zaračuna razumno pristojbino, pri čemer upošteva administrativne stroške posredovanja informacij ali sporočila ali izvajanja zahtevanega ukrepa, ali
zavrne ukrepanje v zvezi z zahtevo.

Omogočamo vam naslednje pravice v zvezi z obdelovanjem vaših osebnih podatkov:

 • pravico do dostopa do podatkov
 • pravico do popravka
 • pravico do izbrisa (»pravica do pozabe«)
 • pravico do prenosljivosti podatkov
 • pravico do ugovora
 • pravica do dostopa do podatkov

Vedno imate pravico do seznanitve, ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki in če se, dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije:

 • namene obdelave,
 • vrste osebnih podatkov, ki se obdelujejo,
 • uporabnike ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki,
 • predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja,
 • obstoja pravice, da se lahko od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave vaših osebnih podatkov, ali obstoj pravice do ugovora taki obdelavi,
 • pravice do vložitve pritožbe pri nadzornem organu,
 • kadar osebni podatki niso zbrani od vas, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom.

Pravica do popravka

Pravico imate doseči, da brez nepotrebnega odlašanja popravimo netočne osebne podatke v zvezi vami ter ob upoštevanju namenov obdelave, pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.

Pravica do izbrisa (»pravica do pozabe«)

Pravico imate doseči, da brez nepotrebnega odlašanja vaše osebne podatke izbrišemo, kadar velja eden od naslednjih razlogov:

 • kadar osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani,
 • kadar prekličete privolitev, na podlagi katere poteka obdelava, pa za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga,
 • kadar ugovarjate obdelavi podatkov, za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi,
 • kadar so bili osebni podatki obdelani nezakonito,
 • kadar je osebne podatke treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom EU ali slovenskim pravnim redom.

Pravica do omejitve obdelave

Pravico imate doseči, da omejimo obdelavo vaših osebnih podatkov, kadar velja eden od naslednjih primerov:

 • kadar oporekate točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki nam omogoča preveriti točnost osebnih podatkov,
 • je obdelava nezakonita, vi pa nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe,
 • vaših osebnih podatkov ne potrebujemo več za namene obdelave, temveč jih vi potrebujete za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov,
 • če ste vložili ugovor v zvezi z obdelavo, ki temelji na zakonitih interesih društva, dokler se ne preveri, ali naši zakoniti razlogi prevladajo nad vašimi razlogi.

Kadar je bila obdelava vaših osebnih podatkov omejena v skladu s prejšnjim odstavkom, se taki osebni podatki z izjemo njihovega shranjevanja obdelujejo le z vašo privolitvijo, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov ali zaradi varstva pravic druge fizične ali pravne osebe.

Pred preklicem omejitve obdelave vaših osebnih podatkov smo vas o tem dolžni obvestiti.

Pravica do prenosljivosti podatkov

Pravico imate, da prejmete vaše osebne podatke, ki ste nam jih posredovali, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, ne da bi vas društvo pri tem oviralo, kadar obdelava temelji na vaši privolitvi in se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi. Na vašo zahtevo, kadar je to tehnično izvedljivo, se lahko osebni podatki neposredno prenesejo k drugemu upravljavcu.

Pravica do ugovora

Kadar vaše podatke obdelujemo na podlagi zakonitega interesa za namene trženja, lahko taki obdelavi kadar koli ugovarjate.

Vaše osebne podatke prenehamo obdelovati, razen če dokažemo nujne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

Pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov

Morebitno pritožbo, v zvezi z obdelovanjem vaših osebnih podatkov, lahko pošlje na elektronski naslov info@mostmladih.com ali po pošti na naslov društva za aktivno preživljanje prostega časa Most Mladih, Keršova 8, 3212 Vojnik.

V primeru, da o vaši zahtevi ne odločimo v zakonskem roku ali vašo zahtevo zavrnemo imate možnost vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu.

Prav tako imate pravico, da vložite pritožbo neposredno pri Informacijskem pooblaščencu, če menite, da obdelava vaših osebnih podatkov krši slovenske predpise ali predpise EU na področju varstva osebnih podatkov.

Če ste uveljavljali pravico do dostopa do podatkov in po prejeti odločitvi menite, da osebni podatki, ki ste jih prejeli, niso osebni podatki, ki ste jih zahtevali, ali da niste prejeli vseh zahtevanih osebnih podatkov, lahko pred vložitvijo pritožbe Informacijskemu pooblaščencu vložite obrazloženo pritožbo pri društvu v roku 15 dni. O vaši pritožbi moramo odločiti kot o novi zahtevi v petih delovnih dneh.

Končne določbe

Za vse, kar ni urejeno s tem Pravilnikom o zasebnosti, se uporablja veljavna zakonodaja.

Društvo si pridržuje pravico do spremembe tega Pravilnika o zasebnosti. O spremembi vas bomo seznanili z objavo na uradni spletni strani društva za aktivno preživljanje prostega časa Most Mladih, 30 dni pred pričetkom veljavnosti le-tega.

V primeru vprašanj o Pravilniku o zasebnosti ali o podatkih, ki jih o vas hranimo, nam pišite na e-poštni naslov info@mostmladih.si
Veljavnost Pravilnika o zasebnosti

Ta Pravilnik o zasebnosti je objavljen na spletni strani društva www.mostmladih.si in začne veljati s 8.8.2020.

Društvo za aktivno preživljanje prostega časa Most mladih

Pravilnik o delovanju portala društva Most mladih na spletnem naslove www.mostmladih.si

Portal je namenjen ponudnikom in staršem ter drugim obiskovalcem in nudi informiranje o dogajanju za vse generacije po regijah in dejavnostih v Sloveniji.
Ponudnik je lahko vsak,ki ima registrirano dejavnost za izbrano področje ali ima priglašeno osebno dopolnilno delo v poslovnem registru na dan objave ponudbe. Vsakega ponudnika predhodno preverimo v poslovnem registru preko spletne strani portala Ajpes.

Vsak ponudnik ima možnost pristopa in objave na portalu v sklopu namena in delovanja portala po kategorijah. V času objave se ponudnik strinja s splošnimi pogoji delovanja in pravilnikom o delovanju portala.

Ponudnik,ki se na portalu registrira vpiše svojo ponudbo avtomatsko postane član društva Most mladih in se zaveže k rednemu plačevanju letne članarine.
Višina letne članarina se določi in sprejme na rednem letnem občnem zboru. Za leto 2020/2021 znaša letna članarina 33 EUR in se poravna 1x letno najkasneje do 31.12.2021 na transakcijski račun društva. Na podlagi plačila ponudnik po elektronski poti prejme račun o plačilu članarine. Ponudniki,ki se bodo registrirali do 31.12.2020 imajo s poravnano letno članarino v višini 33 eur urejeno aktivno članstvo za leto 2021,torej do 31.12.2021

Izstop iz društva je mogoč kadarkoli na željo člana s poslano pisno izjavo o izstopu na elektronski naslov društva info@mostmladih.si.

Na portalu ni dovoljena uporaba diskriminacije, žaljivk ali kakršno koli negativno pisno komuniciranje zoper drugih oseb.

Administrator portala vsako objavo predhodno pregleda in jo odobri v skladu s pravilnikom portala. Administrator ima pravico objavo zavrniti ali jo posredovati v dopolnitev v primeru,da objava ni primerna.

Vsak ponudnik se predhodno registrira in pridobi uporabniški račun,ki ga skrbno zaščiti s svojim geslom in uporabniškim imenom. Do svojega računa lahko dostopa kadarkoli,kjer lahko spreminja,ureja,dodaja ali briše svoje vnose.

Vsak ponudnik lahko kadarkoli izbriše svoj uporabniški račun brez dodatnih omejitev.

Upravitelj portala www.mostmladih.si,lahko kadarkoli spremeni, dopolni pravila in splošne pogoje in se ponudniki oz. registrirani člani s tem tudi strinjajo. O spremembah bodo člani predhodno obveščeni.

Do veljavnih splošnih pogojev in pravilnikov ter drugih obrazcev lahko uporabniki dostopajo preko portala www.mostmladih.si

Portal mostmladih.si deluje kot društvo in izpolnjuje svoje poslanstvo preko aktivnih članov oz. registriranih uporabnikov portala,ki sami poskrbijo za vnose v skladu s zakonodajo področja delovanja. Uporabnik mora izpolniti vsa zahtevana polja z resničnimi podatki. Izdajanje za drugo osebo je po Kazenskem zakoniku (Ur.l.RS št. 55, 2008, s spremembami in dopolnitvami) kaznivo.

V ponudbah ni dovoljeno oglaševati drugih predmetov ali storitev ali česarkoli, kar ni v domeni portala mostmladih.si. Uporabnik lahko objavlja samo podatke, ki so potrebni za pravilno oddajo oglasa. Uporabnik se obvezuje, da ne bo objavljal oglasov za koga drugega brez njegovega vnaprejšnjega soglasja. Oglas mora biti napisan v slovenskem jeziku.

Upravitelj ne odgovarja za resničnost oddanih ponudb in njihovo vsebino. Za oddano ponudbo je odgovorna oseba, ki je ponudbo oddala. Uporabnik spletnega portala mostmladih.si se zavezuje, da bo vsakega ponudnika preveril v poslovnem registru in s tem poskrbel za preprečevanje dela na črno.

Portal mostmladih.si uporablja za pravilno delovanje tudi piškotke,s katerimi se uporabniki strinjajo in jih potrdijo ali jih zavržejo po lastni presoji.
Za morebitna nesoglasja med ponudniki in uporabniki portala mostmladih.si društvo oz. administrator ne odgovarja.

Objava neregistriranih ponudnikov je po Zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDCZ-1) prepovedano. Ponudnik se z oddajo ponudbe zavezuje, da bo priskrbel ali zahteval registracijo ali priglasitev dejavnosti po določbah ZPDCZ-1. Za objavo oglasa mora imeti uporabnik ustrezno registrirano dejavnost (kot npr. pravna ali samozaposlena oseba) oziroma ustrezno priglašeno pri AJPES, če storitve opravlja kot osebno dopolnilno delo.

Na spletnem portalu mostmladih.si ni dovoljeno objavljati ponudbe iz naslednjih področij:

 • alkohola, tobaka in tobačnih izdelkov
 • ukradenega, ponarejenega in piratskega blaga
 • ponudb, ki so v nasprotju z zakoni, drugimi predpisi in ustavo Republike Slovenije
 • ponudb, s katerimi so kršene avtorske ali sorodne pravice tretjih po Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah (Ur. l. RS št. 21/1995, s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju: ZASP) ter pravice industrijske lastnine po Zakonu o industrijski lastnini (Ur. l. RS št. 45/2001, s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju: ZIL-1)
 • ponudb, ki jih uporabnik prepisuje ali kopira iz ponudb drugih uporabnikov
  blaga ali storitev, za katerega upravitelj oceni, da lahko škodi dobremu imenu spletnega portala mostmladih.si
 • Neprimerne ponudbe lahko upravitelj portala odstrani iz spletnega portala mostmladih.si brez predhodnega opozorila.

Upravitelj portala ne odgovarja za zlorabe osebnih podatkov,je pa upravitelj dolžen nemudoma pristopiti k reševanju zlorabe s primernim reagiranjem na dano situacijo.

Vsebina portala mostmladih.si je avtorsko zaščitena in se lahko uporablja samo v primeru predhodnega pisnega dogovora in dovoljenja s strani upravitelja.

Ponudniki,ki vpisujejo svoje ponudbe s tem prenesejo tudi vse avtorske in materialne pravice za namen objave ,na upravitelja portala mostmladih.si

Uporabniki in ponudniki,ki kršijo pravila in splošne pogoje portala so lahko brez predhodnega soglasja odstranjeni.

Ponudniki lahko kadarkoli izbrišejo svoj uporabniški račun in prekinejo članstvo tako,da izbrišejo svoj profil.

Poravnana članarine se ne vrača.

Pravilnik je bil sprejet in začne veljati z dnem objave portala 8.8.2020.

PRAVILNIK ČLANSTVA DRUŠTVA MOST MLADIH

Ponudnik, ki se registrira na spletnem portalu www.mostmladih.si avtomatsko postane član društva in se zaveže poravnati letno članarino določeno na rednem letnem občnem zboru društva.

Za leto 2021 je določena letna članarina v višini 33 EUR. Vsi ponudniki, ki se bodo registrirali v času od 1.10.2020 do 31.12.2020 imajo s plačilom članarine priznano članarino za koledarsko leto 2021, ki je veljavna do 31.12.2021.

Članarina se poravna 1x letno v tekočem letu v višini sprejetega sklepa na rednem letnem občnem zboru.

Z vpisom v društvo Most mladih, se zavežete k plačilu letne članarine 1x letno najkasneje do 31.12. 20XX . V primeru predčasnega prenehanja sodelovanja letne članarine ne vračamo. Izstop iz društva je možen kadarkoli s poslano izstopno izjavo na elektronski naslov društva info@mostmladih.si

Društvo Most mladih ne odgovarja za morebitne nepravilnosti članov iz zakonskega vidika poslovanja ali iz drugih oblik poslovanja,za le te mora član poskrbeti samostojno.

Kot član sem:

seznanjen sem s pogoji ki jih določa Splošna uredba o varstvu podatkov (Uredba EU 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27.4.2016, v nadaljevanju: GDPR):

S prijavo v društvo Most mladih se strinjam s pogoji delovanja in skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) prostovoljno dajem izrecno privolitev, da lahko JK Velenje, kot upravljavec, osebne podatke iz prijave zbira in obdeluje:

 • z namenom izvedbe dejavnosti:
  posredovanje osebnih podatkov tretjim osebam za namene izvedbe dejavnosti,varstva,animaciji,inštrukcij,mentorstva in drugo v sklopu delovanja društva. Podatki,ki so nam posredovani so na spletni strani www.mostmladih.si javno objavljeni.
 • za namene neposrednega trženja:
  me po e-pošti ali telefonu obvešča o drugih programih, dogodkih in aktivnostih s področja delovanja društva
 • za namene objave fotografij in člankov na spletni strani društva, na FB profilu in ostalih socialnih omrežjih in ostalih medijih (radio, TV, časopis…), ki jih društvo uporablja za marketinške namene.

Upravljavec osebnih podatkov je društvo Most mladih. Upravljavec bo osebne podatke do preklica ali roka, ki je določen z zakonom, obdeloval za namene, v katere je posameznik izrecno privolil. Upravljavec bo osebne podatke hranil in varoval na primeren način, tako da ne bo prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam. Upravljavec se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval, posodil ali prodal tretji osebi pred pridobitve pisne privolitve posameznika.

Seznanjen/a sem, da lahko v vsakem trenutku prekličem privolitev za uporabo svojih osebnih podatkov na isti način, kot sem privolitev podal/a. Seznanjen/a sem, da imam glede osebnih podatkov, ki se nanašajo name, pravico seznanitve, dopolnitve, popravka, omejitve obdelave, izbrisa (soglasje lahko kadarkoli prekličem z obvestilom po elektronski pošti in tako, da sledim navodilom na odjavni strani, povezava do katere je tudi del vsakega poslanega sporočila, preklic privolitve pa ne vpliva na zakonitost obdelave pred preklicem, prenosljivosti in ugovora (vključno s pravico do pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu in sodnim varstvom pravic). Seznanjen/a sem, da lahko upravljavec moje osebne podatke posreduje tudi svojim pogodbenim obdelovalcem, ki za upravljavca izvajajo podporo poslovnim procesom oziroma dodatne aktivnosti: marketinškim agencijam, distributerjem pošiljk, razvijalcem in vzdrževalcem informacijskih rešitev.S prijavo v društvo Most mladih potrjujem, da sem seznanjen s tem, da:

 • bo upravljavec navedene osebne podatke obdeloval izključno za zgoraj navedene namene, dokler tega ne prekličem,
 • na podlagi posredovanih podatkov ne poteka avtomatizirano sprejemanje odločitev.

Podatki za registracijo

Vsa polja so obvezna za izpolnitev, modro obarvana naj bodo javno objavljena, ostala samo za našo evidenco.

 • Ime in priimek:
 • Telefonska številka:
 • E-pošta
 • Status:
  • Podjetje z registrirano dejavnostjo
  • Osebno dopolnilno delo
  • Samostojni podjetnik
  • Društvo
  • Zavod
  • Občina
  • Drugo: ________________________________________
 • Naziv podjetja/društva/odd ipd:_______________________
 • Sedež/ naslov dejavnosti __ _____________________________
 • Davčna številka za izdajo računa: ______________________

Z registracijo in vpisom ponudbe se strinjam s pravilniki poslovanja delovanja društva Most mladih, ki so objavljeni na spletni strani www.mostmladih.si.